Images

Ankara Soğuk Asfalt

Ankara soğuk asfalt işlerinizde sorunsuz kaliteli ve uygun fiyata yapılmasını sağlamakta olan Göçmen Asfalt Yol olarak asfalt işlerinizde 20 yıla yakın tecrübesiyle asfaltın her çeşidiyle ilgilenmektedir.Sıcak asfalt serim,Soğuk asfalt serim,Hazır torba asfalt, ve diğer asfalt türevleri zemin kaplamaları.

Soğuk asfalt agrega danelerin Yüzey Yapısı : Bitümlü karışımlarda yük taşıma kapasitesini etkilerler. Çok pürüzlü yüzeylere sahip agregalar kayma gerilmelerine karşı yüksek direnç gösterirler.

Soğuk asfalt
-Soğuk asfalt Agrega Gözeneklilik :

Karışımda, absorpsiyonu ve bitüm yüzdesini etkiler. Karışım agregalarında, agrega-bitüm adezyonunu sağlamak için bir miktar gözeneklilik gerekir.

Ankara Soğuk asfalt

– Soğuk asfalt Agrega Sağlamlık : Bitümlü kaplamada kullanılacak agregaları, kırılmaya, degradasyona (ince malzemeye dönüşme) su ve don etkisiyle ayrışmaya karşı dayanıklı olmalıdır. – Bitümle Kaplanabilme (Soyulmaya KarĢı Dayanım): Bitümlü kaplamalarda kullanılan agregalar bitüm ile kaplandıklarında, su etkisi ile soyulma (asfaltın agrega yüzeyinden ayrılması) göstermemelidir. Soyulma dayanımı düşük agregalar bitüme özel katkı maddeleri ilave edilerek kullanılabilir.

3.2 Soğuk asfalt Agrega Deneyleri   Agregaların yukarıda belirtilen özelliklerini belirlemek için yapılan deneyler,özet olarak aşağıda açıklanmaktadır.

Soğuk Asfalt ELEK ANALİZİ DENEYİ(ASTM C136,ASTM C117) 

Bitümlü kaplamalarda kullanılacak agregaların, dane boyutu dağılımını bulmak için aşağıda açıklıkları verilen kare delikli elekler kullanılmaktadır.

Soğuk asfalt elek açıklığı

Soğk asfalt  Deneyi, agreganın dane boyutu dağılımının bulunması amacıyla yapılır. Deney sonucu bulunan gradasyon sınıflandırmada, gradasyonun şartnameye uygunluğunun kontrolunde ve agrega karışım oranlarının hesabında kullanılır.

Soğuk asfalt Deney numunesi, agreganın maksimum dane boyutuna göre aşağıda verilen miktarlarda temsili olarak dörtleme metodu ya da bölgeç ile alınır ve 110o  5oC‟lik sıcaklıktaki etüvde ya da havada kurutulur.

MMGGRFK

Soğuk asfalt Agregasında Kurutulmuş numune tartıldıktan sonra No.200 elekten  yıkanır (elek yıpranmasın diye üzerine No.80 ya da No.40 elek yerleştirilir). Yıkanan numune 110o 5oC‟lik etüvde kurutulur. Malzemenin % 100‟ün geçtiği eleklerden başlamak üzere alt eleklerden ayrı ayrı elenir. Her elek üzerinde kalanlar kümülatif  (toplu olarak) tartılır. Tartımlar  elek analizi formuna geçilir. Rutubeti giderilmiş numune ağırlığı kullanılarak her elek üzerinde  kalan miktarların yüzdesi ve daha sonra % geçen miktarları hesaplanır.

3.2.2. LOS ANGELES AŞINMA DENEYİ (ASTM C131, AASHTO T96, TS EN 1097-2) 

Soğuk asfalt  Los Angeles Aşınma deneyi, darbelenme ve aşındırma etkisiyle agrega danelerinde oluşan aşınmanın bulunmasını sağlar.  Bu deneyle dane boyutu 75 mm‟den küçük olan iri agregaların Los Angeles aşınma makinesi ile aşınmaya karşı mukavemeti bulunur.  Deneyde içi boş, iki ucu kapalı bir silindir şeklinde olan makine içerisine agrega ile birlikte metal aşındırıcı küreler konularak, makine belirli bir hızla, belirli bir devirde çalıştırılır. Sonuçta, metal kürelerin üzerine düşmesi sonucu aşınan malzemenin deney başında alınan malzemeye göre ağırlıkça yüzdesi aşınma kaybı olarak verilir.

3.2.3 HAVA TESİRLERİNE KARŞI DAYANIM DENEYİ (DONMA DENEYİ) (AASHTO T104, TS EN 1367-1)

Soğuk asfalt agrega deneyi,uzun zaman hava tesirleri altında kalan agregaların donma ve çözülmeye karşı mukavemetlerinin ölçülmesinde kullanılan çabuklaştırılmış bir deneydir. Deneyde Na2SO4 ve MgSO4 çözeltileri kullanılabilir. Deney 4.75 mm üzerinde kalan agregaya,5 donma-çözülme periyodu olarak uygulanır ve bu işlemler sonunda oluşan kayıp yüzdesi hesaplanır. Agrega üzerinde oluşturulan etki, doğada olan yaklaşık 500 donma ve çözülme olayına denktir. 

3.2.4 YASSILIK ENDEKSİ DENEYİ (BS 812) 

Soğuk asfalt Agrega Kalınlığı, nominal boyutunun 0,6‟sından daha küçük olan agrega danelerinin yassı olarak tanımlanmasına dayanan bir metoddur. Agrega numunelerinin  yassılık indeksi, belirli açıklıkları olan bir şablon kullanarak ayrılan yassı danelerin ağırlığının, toplam numune ağırlığına oranının yüzdesi olarak ifade edilir.

3.2.5 CİALANMA DENEYİ (TS EN 1097-8)

Soğuk asfalt agrega deneyi, agreganın, trafik altında sürtünme ile aşındırıldığında ne dereceye kadar cilalanacağı belirlenmek amacıyla yapılır. Laboratuvarda yol yüzeyindekine benzer koşullar oluşturularak, agreganın cilalanma değeri tayin edilir. Deneyde 10 mm‟lik BS eleğinde geçip 10-14 mm‟lik yassılık eleğinde kalan agrega kullanılır. Bu agregalardan briketler hazırlanarak, cilalandırma makinesinde hızlandırılmış aşınmaya maruz bırakılır. Daha sonra sürtünme aleti ile cilalanma değeri ölçülür. Sert ve pürüzlü agregalarda, (bazalt,granit,v.b) cilalanma değeri yüksektir. Çok sert olmayan ve pürüzlülüğü az olan agregalarda (kalker gibi) cilalanma değeri düşüktür. Cilalanma değeri yüksek agregalar ile yapılan kaplamanın pürüzlülüğü ve buna bağlı olarak kaymaya karşı direnci fazladır. Ancak kaymaya karşı direnç gradasyona ve karışım tipine de bağlıdır.

3.2.6.VİALİT YÖNTEMİ İLE YAPIŞMA DENEYİ (KTŞ Kısım 403 Ek-B) 

Soğuk asfalt Deneyin amacı, agrega ile bitümlü bağlayıcı arasındaki yapışmanın su etkisi altında azalmasının bulunmasıdır. Deney genellikle sathi kaplama yapımında kullanılacak mıcırlara yapılır.

3.2.7.SOYULMA MUKAVEMETİ DENEYi (KTŞ Kısım 403 Ek-A)

Soğuk asfalt agrega soyulma deneyinde, su ve sıcaklık etkisiyle agrega bitüm adezyonundaki azalma belirlenir. Soyulma miktarı, kullanılan agrega cinsine (kalker, bazalt, gibi) ve bitümlü bağlayıcı tipine bağlıdır. Soyulma mukavemeti düşük agregalarda, kullanılacak asfalt çimentosuna katkı maddeleri deneyle belirlenen oranda katılarak, soyulma mukavemeti artırılır. Aynı agrega ile menşei farklı, fakat aynı asfalt sınıfında (Örneği; AC 60/70 pen) yer alan asfalt çimentoları ile deney yapıldığında dahi soyulma miktarı değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle, uygulama sırasında şantiyeye gelen her parti bitümlü bağlayıcı ile soyulma deneyi yapılmalı ve soyulma mukavemeti artırıcı katkı maddesi gerekip gerekmediği ve gerekli ise oranı doğru olarak belirlenmelidir. 

3.2.8. ÖZGÜR AĞIRLIK VE ABSORPSİYON DENEYi ( ASTM C127, TS EN 1097-6)

Soğuk asfalt Agreganın  özgül ağırlığı, o agreganın   birim   hacimdeki ağırlığının , aynı hacimde ve  250C‟deki suyun ağırlığına oranıdır. Danenin, hacim tanımlamasına bağlı olarak, üç tane özgül ağırlık türü vardır

1-Zahiri Özgül Ağırlık (Gsa):Belirli bir sıcaklıkta agreganın geçirimsiz boşluklarını içeren birim hacminin havadaki ağırlığının, aynı sıcaklıkta ve aynı hacimdeki havası alınmış destile suyun ağırlığına oranıdır.

2- Hacim Özgül Ağırlığı (Gsb): Belirli bir sıcaklıkta agreganın geçirgen olan ve olmayan boşluklarını içeren birim hacminin havadaki aağırlığının, aynı sıcaklık ve  hacminin havadaki ağırlığının, aynı sıcaklıkta ve aynı hacimdeki havası alınmış destile suyun ağırlığına oranıdır.

3- Efektif Özgül Ağırlık (Gse): Belirli bir sıcaklıkta agreganın asfalt geçirimli boşlukları hariç geçirimli ve geçirimsiz boşluklarının içeren birim hacminin havadaki ağırlığının, aynı sıcaklık ve hacimdeki havası alınmış destile suyun ağırlığına oranıdır.

Soğuk asfalt agregası Sıkıştırılmış kaplamanın, hava boşluğu hesabında efektif özgül ağırlık, agrega tarafından absorbe edilen asfalt miktarını dikkate alınarak bulunan, kullanılır. Belirlenen karışım gradasyonuna uygun olarak hazırlanan numuneler üzerinde kaba agrega hacim ve zahiri özgül ağırlık, ince agrega hacim ve zahiri özgül ağırlık ile absorbsiyonu ve filler zahiri özgül ağırlığı  deneylerle bulunur. Kaba, ince ve filler malzemenin özgül ağırlıkları kullanılarak, agrega karışımının özgül ağırlıkları aşağıdaki formüllerden  

 Hesaplanır;                  

MMGFRML

Soğuk asfalt Agrega efektif özgül ağırlık ise iki şekilde belirlenir;

a) Soğuk asfalt Agrega özgül ağırlıklarından aşağıdaki şekilde hesapla bulunur.

MMG1

b)Soğuk asfalt Bitümlü karışımın maksimum teorik özgül ağırlık deneyi ile  bulunur.  Beklenilen optimum bitüm yüzdesinden hazırlanan karışımın maksimum teorik özgül ağırlığı (boşluksuz) deneyle belirlenir ve  efektif özgül ağırlık aşağıdaki şekilde hesaplanır.

MMG

Göçmen asfalt yol olarak sizlere daha iyi bir hizmet verebilmek için tıklayın